Iohannis ?i Ciolo? particip?, joi, la prezentarea bilan?ului DNA pe anul 2015

Athletic

Este a doua participare a pre?edintelui Klaus Iohannis la ?edin?a de bilan? a DNA. La prezentarea raportului DNA pe 2014, ?eful statului a sus?inut un discurs A�n care a atras aten?ia asupra corup?iei ?i a cerut Parlamentului s? nu mai blocheze anchetele.

"Un prim aspect pe care vreau s?-l remarc e faptul c?, de la momentul A�nfiin??rii institu?iei dvs. ?i pA�n? ast?zi, fa?a societ??ii romA�ne?ti este profund schimbat?. RomA�nia anului 2015 nu mai e cea a anului 2005, cA�nd a fost constituit Parchetul Na?ional Anticorup?ie, precursorul actualei DNA. Zece ani la scara istoriei unui stat pot p?rea un termen foarte scurt. Cu toate acestea, A�n ace?ti 10 ani am fost cu to?ii martorii unei importante schimb?ri: cre?terea capacit??ii institu?ionale a statului de a lupta A�mpotriva corup?iei. Dar, A�n acest interval de timp, nu numai institu?iile s-au schimbat, ci ?i mentalitatea oamenilor. La nivelul societ??ii a disp?rut sentimenul neputin?ei ?i al accept?rii tacite A�n fa?a corup?iei mici ?i mari.

DNA, al?turi de toate celelalte autorit??i ale statului, A�?i face A�n mod eficient datoria A�n lupta anticorup?ie. RomA�nia lucrului bine f?cut e o ?ar? A�n care lupta anticorup?ie este o prioritate a mea ca pre?edinte pentru c? de ea depinde existen?a statului romA�n. De?i este o institu?ie tA�n?r?, DNA ?i-a cA�?tigat, pas cu pas, un loc merituos printre cele mai bine situate institu?ii A�n A�ncrederea cet??eanului. La aceast? performan?? recunoscut? inclusiv de Comisia European? au contribuit mul?i factori: o echip? de procurori ?i poli?i?ti care A�?i fac treaba cu profesionalism ?i responsabilitate, un cadru legislativ adecvat, sprijinul acordat de alte autorit??i ale statului, sus?inerea din partea organismelor interna?ionale ?i implicarea societ??ii civile. Datele ?i cifrele din raportul de activitate reflect? A�ntr-adev?r faptul c? DNA a func?ionat cu motoarele turate A�n 2014. V? felicit ?i v? A�ncurajez s? merge?i mai departe! Am apreciat A�n mod deosebit rezultatele-record pe care le-a?i atins anul trecut ?i pe care pe scurt vreau s? le men?ionez: cel mai mare num?r de dosare instrumentate A�ntr-un an, cel mai mare num?r de rechizitorii ?i cel mai mare num?r de solu?ii definitive de condamnare pronun?ate A�n dosare de mare corup?ie instrumentate de DNA. Calitatea activit??ii DNA trebuie evaluat? A�n leg?tur? ?i cu astfel de indicatori. Ei sunt cea mai bun? dovad? c? DNA func?ioneaz? independent ?i A�n conformitate cu legea. Aceste performan?e sunt rezultatul unor eforturi deosebite pentru care v? mul?umesc!.

Un alt aspect la care a? dori s? m? refer este cel al anchetelor desf??urate de DNA ?i care vizeaz? oameni din sfera public?, mai ales politicieni. Trebuie s? dep??im definitiv situa?iile A�n care Parlamentul se opune anchet?rii membrilor s?i. Sper ca partidele politice s?-?i respecte angajamentul asumat public de a face mai simple ?i mai transparente procedurile parlamentare care privesc cererile justi?iei. Mi-a? dori de asemenea s? nu mai existe presiuni asupra justi?iei din zona politic?, s? nu mai avem declara?ii ale oamenilor politici care vizeaz? cazuri instrumentate de procurori sau de judec?tori. Este de apreciat aici promptitudinea cu care CSM, A�n calitatea sa de garant al independen?ei justi?iei, a reac?ionat A�n astfel de situa?ii ?i a contribuit, prin pozi?iile sale publice, la a?ezarea discursului public A�ntr-un registru de echilibru ?i responsabilitate.

A? vrea s? adaug, exist? A�n RomA�nia ?i mul?i oameni politici one?ti, cu bune inten?ii, care ?i-au dedicat activitatea comunit??ilor lor ?i care e de dorit s? se implice cA�t mai mult A�n via?a public?, s?-?i pun? profesionalismul A�n slujba cet??enilor pe care A�i reprezint?. A�n acest fel, vor reap?rea A�ncrederea ?i parteneriatul dintre cet??eni ?i clasa politic?.

Activitatea DNA ?i a institu?iilor Justi?iei mai are A�nc? un efect pe care doresc s?-l subliniez: RomA�nia se transform? treptat A�n model ?i inspira?ie pentru alte ??ri A�n ceea ce prive?te o lupt? eficient? A�mpotriva corup?iei. Nu a? putea A�ncheia acest discurs f?r? a m? referi la dou? importante chestiuni devenite recurente A�n ultimul timp: recuperarea prejudiciilor ?i esursele de care dispune Parchetul Anticorup?ie. Vreau s? subliniez foarte clar c? recuperarea prejudiciilor este asemenea execut?rii pedepsei obligatorie, nu op?ional? pentru autorit??ile statului. Ea reflect? eficien?a luptei anticorup?ie ?i descurajeaz? fenomenul. Situa?ia din prezent, A�n care gradul de recuperare ?i de executare a prejudiciilor de c?tre Ministerul Finan?elor e A�n cuantum de aprox. 10%, este pur ?i simplu inacceptabil?! De aceea, trag un semnal de alarm? ?i solicit factorilor decizionali s? ia A�n serios aceast? problem? care devine una de importan?? deosebit?. A�n acela?i timp, cred c? o analiz? serioas? ar putea conduce la sporirea resurselor pentru DNA. Cu to?ii am avea de cA�?tigat din aceast? investi?ie public?, pentru c? ar fi una A�n viitorul na?iunii noastre. Pe termen mediu ?i chiar lung, m?sura eficien?ei activit??ii DNA ar trebui s? fie dat? nu numai de num?rul de condamn?ri, ci ?i de reducerea efectiv? a actelor de corup?ie.

Cred c? putem A�mpreun? s? construim o societate A�n care tenta?ia corup?iei scade nu doar de frica pedepsei, ci A�n urma asum?rii de c?tre noi to?i ?i A�n special de clasa politic? a unor principii ?i valori care ?in de corectitudine, integritate ?i responsabilitate. Vreau s? punem RomA�nia pe picioare. Pentru asta, A�ns?, avem nevoie de institu?ii puternice, iar DNA este, A�n RomA�nia lui 2015, o institu?ie-cheie, care contribuie la A�nt?rirea statului de drept. Sunt aliatul dvs. necondi?ionat A�n lupta pentru combaterea corup?iei ?i A�nt?rirea statului de drept", declara, pe 24 februarie, anul trecut, Klaus Iohannis.

Source: realitatea